Täysversioon

Kangasalan kunta

Kunta ja hallinto

Kangasalan kunnan hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka jäsenet valitaan kunnallisvaaleilla neljän vuoden välein. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.

Kangasalan kunnanhallituksen tehtävä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Lautakunnat ja johtokunnat ovat kunnanhallituksen alaisia toimielimiä, jotka hoitavat kukin omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä.

Kunnanjohtaja on valtuuston valitsema kunnan ylin viranhaltija. Kunnanjohtaja vastaa kunnan johtamisesta, taloudesta ja toiminnan ohjauksesta hallintosäännön asettamissa rajoissa. Kunnanjohtajan apuna on johtoryhmä.

Hallintosäännössä määrätään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kunnan taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnnon ja talouden tarkastuksesta.

Valtuusto on kokouksessaan 29.5.2017 hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017.  Hallintosäännön ohella kunnan toimintoja ohjataan Kangasalan valtuuston työjärjestyksellä (pdf), johon nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. (Muutos työjärjestykseen Val 29.5.2017 § 52). 

Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen (pdf) 
Kuntaorganisaatio 1.6.2017 alkaen (pdf)


 

Kangasala-viiri (kuvaaja Petteri Silvola)

 

Suomessa on  yhteensä 311 kuntaa (1.1.2017), joista 16 on Ahvenanmaalla.  Maakuntia on 18 (+1).
Kangasala kuuluu Pirkanmaan maakuntaan, jossa on yhteensä 22 kuntaa.
Seutukuntajako on lakkautettu virallisena aluejakona

Lisätietoa kuntien lukumäärästä
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/